Badania dot. SCT

W grudniu 2022 roku FPPE we współpracy z urzędem m. st. Warszawy oraz agencją Lata Dwudzieste przygotowała badania opinii mieszkańców Warszawy nt. strefy czystego transportu.

Badanie zostało wykonane na reprezentatywnej grupie (ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, dzielnice zamieszkania) 512 dorosłych mieszkańców Warszawy techniką wywiadów on-line przy wykorzystaniu panelu internautów. Próba została dobrana w taki sposób, aby badani reprezentowali grupy zróżnicowane m.in. pod względem dominującego sposobu poruszania się po mieście, przemierzanego dziennie dystansu, liczby osób w gospodarstwie domowym, liczby i wieku używanych samochodów. Wykonawcą badania byli: Opinia23, Bo Panel Opinii zgodnie ze standardem ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research - Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku) – m.in. z zastosowaniem mechanizmów podwójnej weryfikacji respondentów podczas rejestracji i rozbudowanych procedur kontroli jakości wywiadów takich jak: pytania kontrolne, rejestracja międzyczasów, blokady przeklikiwania, eliminowanie odpowiedzi niespójnych, mechanizm dyscypliny panelistów. Podmioty te są członkami Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PRBRiO), sygnatariuszami Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) i posiadają certyfikaty dla badań CATI i CAWI.

Celem badania było poznanie nastrojów społecznych, analiza i porównanie ogólnych wyobrażeń mieszkańców dot. SCT – w podziale na korzyści oraz zagrożenia – z ich osobistymi oczekiwaniami, a także ustalenie rankingu ważności zbadanych cech. Badanie zostało zrealizowane przed ogłoszeniem konkretnego projektu strefy i przed procesem konsultacji społecznych go dotyczących. Wyniki badania pokazują, że mieszkańcy Warszawy zdecydowanie oczekują działań na rzecz poprawy jakości powietrza; uważają, że wprowadzenie SCT to doby pomysł i dają mandat do działania władzom miasta. Wyobrażenia dotyczące szans i benefitów związanych z wprowadzeniem SCT przeważają nad obawami i zagrożeniami.

Prawie połowa badanych Warszawiaków prawie wcale lub wcale nie porusza się samochodem jako kierowca (o 11 punktów procentowych więcej niż ci, którzy prowadzą częściej, niż raz w tygodniu). Transport komunikacją miejską jest popularniejszym sposobem poruszania się po mieście niż jazda samochodem.

FPPE to to niezależna ekspercko-badawcza organizacja pozarządowa, której misją jest wypracowywanie realnych i skutecznych rozwiązań na rzecz poprawy jakości powietrza i transformacji transportu w Polsce i Europie. Badanie dla urzędu m.st. Warszawy zostało zrealizowane w ramach projektu „Droga do czystego powietrza w Polsce” finansowanego z grantu Funduszu na Rzecz Czystego Powietrza (Clean Air Fund).